หลักการบริหารแบบลีนเพื่อการปรับปรุง Productivity Improvement อย่างต่อเนื่อง

การบริหารแบบลีน (Lean Management) เป็นหลักการที่มุ่งเน้นไปที่การลดสิ่งที่ไม่เพิ่มค่าในกระบวนการ และเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ ด้วยหลักการนี้ องค์กรสามารถปรับปรุง Productivity Improvement อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บทความนี้จะสำรวจหลักการบริหารแบบลีนเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง Productivity Improvement ในองค์กร

การตระหนักรู้ถึงการสูญเสีย (Waste)

หลักการลีนเริ่มต้นที่การตระหนักรู้ถึงการสูญเสีย หรือ สิ่งที่ไม่เพิ่มค่าในกระบวนการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น การรอคอย (waiting time) การทำงานที่ไม่จำเป็น (unnecessary processing) หรือการผลิตมากเกินไป การลดการสูญเสียนี้จะเป็นฐานให้ Productivity Improvement เกิดขึ้น การสร้างกระบวนการทำงานที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นส่วนสำคัญของหลักการลีน นำเสนอกระบวนการทำงานที่เสถียรและมีประสิทธิภาพทำให้ลดการเสียเวลาและทรัพยากร

การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทีม

หลักการลีนเน้นการมีส่วนร่วมของทีมทุกระดับ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการปรับปรุงกระบวนการ Productivity Improvement ทำให้ทีมมีความมุ่งมั่นในการทำงาน การให้ความสำคัญในคุณภาพ หลักการลีนมุ่งเน้นการผลิตหรือการให้บริการที่มีคุณภาพสูง การตรวจสอบและปรับปรุงโดยตลอดเวลาทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สรุปการบริหารแบบลีนเป็นการมองเห็นกระบวนการทำงานในมุมมองที่ลดสิ่งที่ไม่เพิ่มค่าและเพิ่มคุณค่าในทุกระดับ การนำหลักการลีนมาใช้ในการปรับปรุง Productivity Improvement ทำให้องค์กรมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

productivity improvement